ESER SAHİBİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir taraftan ………………………………….…….. adresinde mukim ……………..….. (işbu sözleşmede AJANS olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………………….. adresinde mukim ……………..……. (işbu sözleşmede ESER SAHİBİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN AKDEDİLMESİ

İşbu sözleşme, Eser Sahibi ve Ajansın sözleşmeye internet sitesi üzerinden onay vermeleri ve ödemenin yapılmış olması halinde akdedilmiş olacaktır.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, Eser Sahibi ile Ajans bünyesindeki değerlendirme heyetinin hak ve görevleri ile eserlerin değerlendirilmesinde gözetilecek olan esasları konu almaktadır.

MADDE 4: ÇALIŞMA ESASLARI

4.1. Eser Sahibi tarafından hazırlanan eserler, Word formatında, Times New Roman yazı karakterinde ve 11 punto olarak yazılacak olup, Ajansa sistem üzerinden yüklenerek elektronik ortamda iletilecektir.

4.2. Eser Sahibi tarafından hazırlanan şiir ve kurgu dışı eserler değerlendirmeye tabi olmayıp, kalan tüm eserler Ajansın sorumluluğunda bulunan değerlendirme heyeti tarafından değerlendirilecektir.

MADDE 5: DEĞERLENDİRME HEYETİ HAKKINDAKİ ESASLAR

5.1. Değerlendirme heyeti tarafından eser hakkında gerçekleştirilecek olan değerlendirme süreci, Eser Sahibi tarafından yatırılan sözleşme bedelinin Ajansın hesabına geçmesinin akabinde başlayacaktır.

5.2. Değerlendirme heyetine eserin tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla, Eser Sahibi tarafından en az 150 en çok 500 kelimeden oluşan bir sinopsis hazırlanacak olup, eser bu sinopsis ile birlikte değerlendirme heyetine gönderilecektir. Değerlendirme heyetine gönderilen eser ve sinopsis Word formatında, Times New Roman yazı karakterinde ve 11 punto olarak yazılacak olup, sistem üzerinden iletilecektir.

5.3. Eserler 1 yazar, 1 editör ve moderatörler tarafından değerlendirilecek olup, aday yazarın yetkinliği Ajans bünyesinde bulunan moderatörler tarafından belirlenecektir.

5.4. Yazar, editör ve moderatörler tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirmenin konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

 • Editörün Değerlendirmesi: Editör tarafından gerçekleştirilen olan değerlendirmede; metnin türüne uygunluğu, kurgunun yeterliliği, dilin yeterliliği, karakterlerin, zamanın, mekanın hikâyedeki yeterliliği ve yazım kuralları yeterliliği konuları dikkate alınacaktır.
 • Yazarın Değerlendirilmesi: Yazar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede; edebi özgünlük, kurgunun yeterliliği, karakterlerin yeterliliği, dil ve anlatım yeterliliği, hedef kitle açısından değerlendirme hususları dikkate alınacaktır.
 • Moderatörün Değerlendirmesi: Moderatör tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirmede; eserin sektördeki yeri ve ilerideki çalışmalara dair  öneriler  hususları dikkate alınacaktır.

5.5. Eser Sahibine değerlendirme heyetinin isim ve bilgileri hakkında herhangi bir bilgi verilmeyecektir.

5.6. Ajansın bünyesinde bulunan ve konunun uzmanı olan değerlendirme heyeti tarafından eserin değerlendirilmesi hakkındaki tüm sorumluluk Ajanstadır.

5.7. Değerlendirme heyeti tarafından tanzim edilecek eserler hakkındaki değerlendirme raporları aşağıda belirtilen iş günleri içerisinde Eser Sahibine iletilecektir.

 • 1 ila 50 sayfa arası eser 5 gün
 • 51 ila 151 sayfa arası eser 10 gün
 • 151 ila 250 sayfa arası eser 15 gün
 • 251 ila 351 sayfa arası eser 25 gün
 • 351 ila 451 sayfa arası eser 25 gün
 • 451 ila 651 sayfa arası eser 40 gün
 • 651 sayfa üstündeki eserler ise, özel ücretlendirmeye ve zamanlamaya tabidir. Ancak, yukarıda belirtilen günlere ek olarak 3 iş günü gecikme işin doğası gereği olabilir.

5.8. Eserin tekrar değerlendirilmesi, detaylı bir editöryal çalışmanın gerçekleştirilmesi ve yazar koçluğu ek ücretlere tabidir.

5.9. Değerlendirme heyeti, eser hakkında değişiklikleri önerme hususunda özgürdür. Değerlendirme heyeti tarafından eser hakkında önerilen değişikliklerin Eser Sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde, değerlendirme heyeti eser hakkında değerlendirme yapmaktan vazgeçme hakkına sahiptir.

MADDE 6: ESERİN KULLANILMASI HAKKINDAKİ ESASLAR

6.1. Eser Sahibinin eserlerin içinden 10 sayfayı geçmeyecek bölümlerin Ajansın web sitesinde ve diğer tanıtım mecralarında kullanmasına izni bulunmaktadır.

6.2. Sözleşmeye konu edebi eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21 ila 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil suretiyle faydalanma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yaramayan araçlarla umuma iletim hakları ile üçüncü kişilere devir hakları münhasıran Eser Sahibine aittir.

6.3. Eser Sahibi, işbu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 6 (altı) aylık süre boyunca söz konusu esere ilişkin herhangi bir sözleşme akdetmeyeceğini ve bu 6 (aylık) süre boyunca Ajansa bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7: CEZAİ ŞART

Eser Sahibi, işbu sözleşmenin 5.3. maddesinde belirtilen yükümlülüğüne aykırı davranması halinde Ajansa ………….-TL bedelinde cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8: ÖDEMEYE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Eser Sahibi, Ajansa ödemesi gereken bedeli eseri sisteme yükleyerek Ajansa iletmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde Ajansın banka hesabına yatıracaktır.

8.2. Eserler, değerlendirme dışı kalan türlerin içindeyse ve/veya yukarıda belirtilen şartlara haiz değilse değerlendirme onayı alamayacak olup, yatırılan bedel Eser Sahibine 3 iş günü içinde iade edilecektir. Ancak, eserin iade edilmesinden doğan tüm masraflar Eser Sahibine ait olacaktır.

8.3. Eser Sahibi tarafından Ajansa ödenmesi gereken bedel Ajansın web sayfası üzerinden duyurduğu sayfa sayısına göre belirlenmiş miktar olarak karşılıklı kabul edilmiştir.

 

MADDE 9: GİZLİLİK İLKELERİ:

 

9.1. Ajans, değerlendirme heyetine eserden intihal olmaması için bir sözleşme imzalatarak Eser Sahibinin haklarını koruma altına alacaktır.  Ancak, bahsi geçen sözleşme hükümleri dışında kalan hususlarda Ajansın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.2. Ajans, eserin tam metinini hiçbir matbu ya da dijital bir ortamda Eser Sahibinin izni olmadan yayınlanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Eser Sahibi, işbu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 6 (aylık) süre boyunca eserinin bir kısmını ya da tamamını hiçbir matbu ya da dijital bir ortamda yayınlanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Eser Sahibi, Ajansın portföyünde bulunan değerlendirme heyetine Ajansın izni ile özel çalışma şekli onayı olmadan eserle ilgili konularda ulaşmaya çalışmayacak, Ajansın bilgisi dışında özel bir çalışma modeli belirlemeyecektir.

9.5. Aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlar, işbu sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 1. Eserin, yazar/editör/moderatör tarafından herhangi bir 3. kişi ya da kuruma iletilmesi,
 2. Eserin, yazar/editör/moderatör tarafından matbu ya da dijital ortamda paylaşılması,
 3. Yazar/editör/moderatörün eserden esinlenmesi, eseri kopyalaması, eserin belirli bir bölümünü ya da bütününü kullanması,
 4. Yazar/editör/moderatörün Ajans tarafından belirlenen özel durumlar hariç Eser Sahibi ile iletişime geçmesi ya da herhangi bir çalışma yapması,
 5. Değerlendirme heyeti tarafından hazırlanan raporun, heyette bulunan yazar/editör/moderatör tarafından 3. kişilerle, herhangi bir kurum veya kamuya açık basılı/dijital ortamlarda paylaşılması,
 6. Yazar/editör/moderatörün iş modelini kopyalaması, başka bir isim altında aynı faaliyette bulunması.

MADDE 10: UYUŞMAZLIK HALİ

Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık halinde ………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Bu Sözleşme 4 sayfadan oluşmakta ve taraflarca …../…../…………… tarihinde sistem üzerinden onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

AJANS                                                                                                                      ESER SAHİBİ